Regulamin

                                           

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

maraja.pl

 

 

1.      INFORMACJE OGÓLNE

2.      DEFINICJE

3.      TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.      WARUNKI SPRZEDAŻY

5.      DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

6.      DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

7.      PŁATNOŚĆ

8.      DOSTAWA TOWARÓW

9.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://www.maraja.pl jest MARAJA Zdzisława Zakrzewska, prowadząca działalność gospodarczą w Konstantynowie Łódzkim (95-050)  przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 51 ,  wpisaną do CEiDG, o numerze NIP:7271228173, REGON 101781048.

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną

http://www.maraja.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis maraja.pl.

1.3. Nazwa Serwisu maraja.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Sprzedawca –   MARAJA Zdzisława Zakrzewska, prowadząca działalność gospodarczą w Konstantynowie Łódzkim (95-050)  przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 51 ,  wpisaną do CEiDG, o numerze NIP:7271228173, REGON 101781048

2.2. Serwis/ Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod domeną http://www.maraja.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.

2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Sklepie  są Towarami oryginalnymi, markowymi wykonywanymi ręcznie na zamówienie klienta.

2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.

2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.

2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.

2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Sklepie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.

2.11.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy.

2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Sklepie.

2.13. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej:

http://www.maraja.pl .

 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera.

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Sklepu Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.

4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.

4.4.1. Sprzedawca zastrzega, iż minimalna ilość Produktów na zamówienie:
▪    zaproszeń i poszczególnych dodatków weselnych wynosi 20 sztuk,
▪    zaproszeń i poszczególnych dodatków na inne uroczystości i okazje wynosi 15 sztuk
Nie dotyczy to produktów gotowych do sprzedaży.
4.4.2. Nabywca może zamówić mniejszą ilość zaproszeń na zamówienie, niż określone w pkt. 4.4.2. – oferowanych jako próbki Produktów na zamówienie z przykładowym wzorem oferowanych składów.

4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Sklepie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu lub na życzenie Nabywcy fakturę VAT.

4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.

4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

4.12. Zamówienia z wysyłką zagraniczną mogą być złożone jedynie drogą e-mailową na adres pracownia@maraja.pl. W treści zamówienia należy podać kod produktu (jeżeli występuje), jego nazwę, ilość, dokładny adres wysyłki oraz dane osobowe, niezbędne do wysyłki oraz adres e-mail. Sklep wysyła  potwierdzenie zamówienia z podaniem wartości zakupu plus koszt wysyłki (cena przeliczna jest na walutę EURO, Dolar USA według średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego.) oraz danymi do dokonania wpłaty. Wysyłki zagraniczne realizowane tylko za przedpłatą.

 4.13.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili dołożenia produktu do koszyka.

4.14. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

4.15.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

4.16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 i 4.12 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4.17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy.

5.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze NetArt Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Krakowie.

5.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

5.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.

5.7. Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem http://www.maraja.pl/polityka_prywatnosci.php

 

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Nabywcy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.

6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet zamówionego Produktu i jego dostawy najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PŁATNOŚCI

 

7.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą: przelewu na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A.28 1090 2590 0000 0001 2342 5300

7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.

7.2.1. Koszt przesyłki krajowej:

a) list dostarczany przez Pocztę Polską S.A. Priorytetowy + opakowanie i przygotowanie przesyłki (przedpłata) - 9,00 zł (brutto),

b) paczka dostarczana przez Pocztę Polską S.A. Priorytetowa+ opakowanie i przygotowanie przesyłki (przedpłata) – 17,00 zł (brutto),

d) odbiór osobisty z magazynu sklepu – gratis.

7.3. Wysyłka zamówionych Produktów następuje po dokonaniu pełnej wpłaty na poczet zamówienia na konto Sprzedawcy.

7.3.1. W przypadku wysyłki zagranicznej zamówienie jest wysyłane po potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę  na adres pracownia@maraja.pli po dokonaniu pełnej wpłaty za zakupione produkty oraz za przesyłkę. W przypadku niedokonania wpłaty w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienie – zamówienie uważa się za anulowane.

7.4. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Nabywca.

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-21 dni roboczych.

8.2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

8.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.

8.5. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.

8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poza przypadkami wskazanymi w pkt. 4.12. oraz 7.3.1.

8.7. Zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail pracownia@maraja.pl

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1.Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie Ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.u. 2014, poz. 827.

9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy pracownia@maraja.pl lub listownie na adres Maraja Zdzisława Zakrzewska Konstantynów Łódzki (95-050), ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 51 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia.

9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.

9.8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

10.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z  Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.u. 2014, poz. 827.

10.2. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy (wzór odstąpienie od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres  Maraja Zdzisława Zakrzewska Konstantynów Łódzki (95-050), ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 51 lub mailowo na adres e-mail: pracownia@maraja.pl.

10.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt i ryzyko Nabywcy w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10.3.A. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych  według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni.

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

11.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.

11.3. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za produkty.

11.4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.standar.pl/regulamin.php

11.5.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści       zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

11.6  Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12. 2014 r.

 

 

Aktualności
 • "2w1" - winietki wraz z podziękowaniem dla gości.

  Winietki wraz z podziękowaniami dla gości w formie małych pudełeczek.

 • Słów kilka o bigowaniu
  Słów kilka o bigowaniu

  Bigowanie polega na przegniataniu papieru lub kartonu w miejscu, w którym chcemy go zagiąć. Bez wykonania tego procesu często byłoby to niemożliwe, a jeżeli  udałoby nam się  w jakiś sposób to zrobić , to efekt byłby daleki od tego jaki chcielibyśmy osiągnąć.

Bądź na bieżąco z naszą ofertą.
Subskrybuj newsletter.